Wizja firmy

Wspierać rozwój medycyny dla dobra współczesnego człowieka, narażonego coraz bardziej na nieznane mechanizmy chorobowe nasilane obciążeniami cywilizacyjnymi.

Pomóc wszędzie tam, gdzie do tej pory nie potrafił pomóc nikt inny.

Nogal Medicine
Przyszłość

Dr. Piotr Nogal

Wynalazca między innymi:
 • nieinwazyjnego tonometru komory tylnej i ciała szklistego
 • sztucznej soczewki tylnokomorowo - akomodacyjnej „UFO" (Uniwersal Focusing Oject)
 • relaksatora antymigrenowego

Autor między innymi:

 • zoptymalizowanej metody leczenia niedowidzenia (amblyopii),
 • mechanizmu migrenowego zależnego od relatywnego nadciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • modelu rozwoju gałki ocznej, tłumaczącego powstawanie i progresję krótkowzroczności,
 • mechanizmu padaczki „idiopatycznej” zależnego od jednoczasowego pobudzenia antagonistów.
 • hipotezy hydraulicznej fenomenu Uhthoffa w stwardnieniu rozsianym (współautor: Prof. J. Opara),

Odkrywca między innymi:

 • roli splotu szyjno-tętniczego wewnętrznego w regulacji adrenergicznej ciśnienia wewnątrzgałkowego i wewnątrzczaszkowego,
 • roli grzebienia mięśniowo-naczyniowego w oku ptaka w kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego,
 • roli zatok obocznych nosa w regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wewnątrzczaszkowego w zmiennych warunkach ciśnienia atmosferycznego,
 • roli krezki u ssaka,
 • miejsca odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgowiu,
 • sposobu regulacji cyrkulacji cieczy wodnistej i innych płynów ustrojowych między mózgowiem i okiem człowieka.

Doktor Piotr Nogal jest absolwentem AWF we Wrocławiu z Dyplomem Magistra Wychowania Fizycznego (1988 – 1994) i absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z Dyplomem Lekarza (1997). Po ukończeniu WAM w 1997 roku odbył staż i ukończył specjalizację z okulistyki (1 st. – 2003, 2 st. – 2012). Po 3 latach pracy w Niemczech (Kierownik Praktyki Okulistycznej w Augenzentrum Eckert) pracuje obecnie w Szwajcarii w MV Santè Vision w Visp jako Specjalista Chorób Oczu.

Zajmuje się w swej pracy przede wszystkim Neurookulistyką Kliniczną w ujęciu holistycznym, co pozwala mu opisywać nieznane do tej pory mechanizmy chorób uważanych z braku rozpoznanych przyczyn za „idiopatyczne”.

W obszarze jego zainteresowań pozostają wszelkie zaburzenia mózgowia wikłane przez oko, a przekładające się w takim mechanizmie neurotroficznym na cały OUN (ośrodkowy układ nerwowy) i sterowany nim organizm. Obserwacje i hipotezy doktora P. Nogala oraz wysoce skuteczne, zgodne z nimi leczenie, pokrywają się z opublikowanymi już na świecie przez wiele ośrodków badaniami klinicznymi, pokazującymi występowanie pierwszych zmian degeneracyjnych w OUN właśnie w oku i oczodole w obrębie włókien nerwowych siatkówki i nerwu wzrokowego, wyprzedzających niejednokrotnie zmiany uogólnione w takich chorobach jak SM (stwardnienie rozsiane), Ch. Parkinsona i Alzheimera, depresja i schizofrenia. W ich przebiegu znamiennie często statystycznie stwierdza się współwystępowanie migreny i amyloidozy, pogarszających kondycję mózgowia i całego OUN.

W 2013 roku Dr. Nogal opisał jako pierwszy na świecie mechanizm migreny i jaskry „niskiego” ciśnienia z wyrównania ciśnień w gałce ocznej, kontynuując odkrycia polskiego profesora Jana Laubera, który jako pierwszy na świecie opisał mechanizm wyrównania ciśnienia w kapilarach naczyniówki z ciśnieniem wewnątrzgałkowym (1936r.).

Rozwijając tę tematykę doktorowi Nogalowi udało się opisać we współpracy z Prof. J. Oparą (Neurolog zajmujący się Neurorehabilitacją; AWF Katowice) hipotezę mechanizmu hydraulicznego fenomenu Uhthoffa, mogącego tłumaczyć mechanizm wielu wybranych przypadków SM, co zostało zaprezentowane przez obu współautorów podczas międzynarodowego sympozjum neurologicznego CONy 2018 w Warszawie.

W 2016 roku Piotrowi Nogalowi udało się też opisać model rozwoju gałki ocznej człowieka „BIG-Eye”, tłumaczący jednocześnie jako pierwszy na świecie powstawanie i progresję krótkowzroczności. Ponadto opisał rewolucyjny i potwierdzony doświadczalnie model akomodacji. Jego odkryciem jest też hydrauliczna rola grzebienia mięśniowo-nerwowego w oku ptaka i zatok obocznych nosa w regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wewnątrzczaszkowego, co również zaprezentowane zostało podczas międzynarodowego sympozjum. Pionierską pracą jest również opisany przez doktora Nogala sterowany aktywnie model odpływu cieczy wodnistej i innych płynów ustrojowych z gałki ocznej „POLAND” (Pump of Outflow Launched Actively Nogal Description), którego zrozumienie pozwala na skuteczne leczenie jaskry z wyłączeniem pewnych grup stosowanych do tej pory w jaskrze farmaceutyków.

Analizując mechanizmy działania prostaglandyn w organizmie Piotr Nogal tłumaczy też swoją hipotezą mechanizmu działania PGs w oku mechanizm obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego przez tę grupę specyfików, które stanowią przedmiot wnikliwych obserwacji glaukomatologów ze względu na kontrowersyjną skuteczność w hamowaniu progresji jaskry.

Jego ostatnim odkryciem jest model biochemiczny tworzenia się beta-amyloidu w organizmie człowieka.

Dr. Piotr Nogal jest poza tym wynalazcą i konstruktorem urządzeń i środków medycznych. W 2014 roku zgłosił w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej wniosek patentowy na skonstruowany przez siebie pierwszy na świecie nieinwazyjny refrakcyjno–kompresyjny tonometr komory tylnej i ciała szklistego oka człowieka. Wynalazek przeszedł postępowanie patentowe i uzyskał bez zastrzeżeń w 2017 patent w EPO (European Patent Office) w Monachium; jest obecnie przedmiotem komercjalizacji.

Wśród wynalazków Piotra Nogala na uwagę zasługują:

 • anatomiczny insert okulistyczny,
 • rezystometr bloku źrenicznego,
 • soczewka wewnątrzgałkowa akomodacyjna „UFO” (universal focusing object),
 • antymigrenowy relaksator oka,
 • antymigrenowy set farmakologiczny,
 • soczewka do „cross-linking”,
 • zestaw optymalizujący reanimację.

Największym marzeniem zawodowym Piotra Nogala jest stworzenie w jego rodzinnym Wrocławiu (w którym przed prawie 130 laty odkryć w SM dokonywał tu ówczesny szef Kliniki Okulistycznej i ojciec neurookulistyki światowej – prof. Wilhelm Uhthoff), holistycznego ośrodka badań klinicznych, w którym we współpracy z lekarzami innych specjalizacji pomagać będzie możliwie skutecznie pacjentom z krótkowzrocznością, jaskrą, retinitis pigmentosa, AION, migreną, SM, Parkinsonem, Alzheimerem, depresją i schizofrenią oraz padaczką idiopatyczną w opracowanym przez niego modelu diagnostyczno-terapeutycznym „POLAND®” (Psychiatra, Okulista, Laryngolog, Neurolog, Diabetolog i Radiolog).

Ulubiony cytat medyczny doktora Nogala, to zawieszone przed prosektorium w Zakładzie Anatomii WAM w Łodzi zdanie:

„Lekarze bez znajomości anatomii upodabniają się do kretów; pracują w ciemnościach, a dziełem ich rąk są wzgórki ziemi…”

prof. Friedrich Tiedemann, niemiecki Anatom i Fizjolog (XVIII/XIX w.)

Ulubiony cytat z prof. Alberta Einsteina:

„Nie powinniśmy gardzić czymś, co zostało wymyślone wczoraj, tylko dlatego, że teraz mamy coś lepszego…”

Motto doktora Piotra Nogala:

„Nigdy nie wchodź w labiryncie niewiedzy w ślepe korytarze, w których zagubiły się już kolejne pokolenia naukowców, pokazujących nam swą ofiarą inną, właściwą drogę poszukiwań…”

Piotr Nogal; Wrocław, 2014

Founding...
 • 2013

  Opisanie mechanizmu migreny zależnego od relatywnego nadciśnienia wewnątrzgałkowego w komorze tylnej i ciele szklistym (Piotr Nogal)

 • 2014

  skonstruowanie nieinwazyjnego tonometru komory tylnej i ciała szklistego oka człowieka, wniosek patentowy do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Piotr Nogal)

 • 2017

  uzyskanie patentu w EPO Monachium

 • 2018

  założenie spółki Nogal Medicine i walidacja patentu na Europę

 • 2018

  potwierdzenie skuteczności mechanizmu działania tonometru w modelu cybernetycznym

 • 2014-2018

  popularyzacja zjawiska dywersyfikacji ciśnień wewnątrzgałkowych między dwiema komorami w środowisku naukowym (Międzynarodowe Sympozjum Chorób Rogówki, Forum Chirurgii Okulistycznej)

Meet our team

Piotr Nogal

Inwestor & Partner

Radosław Kołodziej

CEO

Anna Nogal

R&D Consultant

Paweł Nogal

Partner

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

 • office@nogalmedicine.com
 • ul. Nowowiejska 3/10
 • 50-314 Wrocław
 • NIP:898-224-49-65
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605